With Tadashi Kikugawa.

Reprinted in Shoken Analysts Journal Shurai Ronbunshu, Nihon Shoken Analysts Kyokai, 1992.