(with Zhengyang Jiang, Stijn Van Nieuwerburgh and Mindy Z. Xiaolan) [Link]