(with Zefeng Chen, Zhengyang Jiang, Stijn Van Nieuwerburgh, Mindy Z. Xiaolan) [Link]